Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hội An

Công văn số 231/NV ngày 29/12/2017 của Phòng Nội vụ Hội An v/v triển khai nhập liệu.

1. Rà soát, kê khai thông tin CBCCVC theo mẫu Phiếu điền thông tin tải theo địa chỉ sau: https://goo.gl/dZjF33. Thời gian thực hiện từ ngày 03/01/2018 đến ngày 15/01/2018.

2. Nhập liệu chính thức hồ sơ CBCCVC lên Phần mềm từ ngày 15/01/2018 đến ngày 15/02/2018.